Avís legal i Politica de privacitat

Avís Legal del domini www.pricap.es corresponent a Pricap Instal·lacions, S.L., amb nº CIF · B67209866  i domicili en C/ Transversal, 287  Baixos, 08225 Terrassa (Barcelona).


Condicions generals d’utilització de la web

Pricap Instal·lacions, S.L. l’informa que l’accés i utilització de la pàgina web www.pricap.es i totes las URLs, sub-dominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís Legal, sense perjudici de que l’accés a alguns d’aquests serveis o continguts puguin precisar de l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals. Per tant, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no son de la seva conformitat, preguem que no faci us d’aquesta web, donat que qualsevol utilització que faci de ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en el text d’aquest Avís Legal.

Degut a la pròpia naturalesa d’Internet, i donada la possibilitat de que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol lloc del mon, els continguts, així com els serveis que en general ofereix Pricap Instal·lacions, S.L. estan dirigits a clients que es mouen en qualsevol país. No obstant això, al sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, Pricap Instal·lacions, S.L. es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que ho estimi oportú. Pricap Instal·lacions, S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en la web sense previ avis, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els serveis i continguts de la web son susceptibles de ser actualitzats periòdicament, i degut a que l’actualització de la informació no es immediata, l’hi suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí. Les condicions i termes d’utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canviar, per tant, el que l’hi proposem, es que revisi aquests termes quan visiti de nou la web o sol·liciti un nou servei. Tant mateix, el present Avís Legal s’entendrà sense perjudici de qualsevol altres Condicions Generals, i particulars, que regulen l’accés a bens i serveis concrets dins de la web.


Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny d’aquesta web, els seus codis fonts, logotips, imatges, melodies, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual e industrial. La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre acció semblant, està totalment prohibida llevat d’autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets. En tot cas, Pricap Instal·lacions, S.L. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual e industrial de tercers; per tant, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb info@pricap.es.

Links o hiperenllaços

Des d’aquesta web, Pricap Instal·lacions, S.L. l’hi proporciona o pot proporcionar-l’hi l’accés a altres pàgines web que considera que poden ser del seu iterés. L’objecte d’aquests enllaços es merament el facilitar la recerca dels recursos que l’hi puguin interessar en Internet. No obstant, aquestes pàgines ni pertanyen a Pricap Instal·lacions, S.L. , ni en fa una revisió dels continguts, per això, no es fa responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o us de la mateixa. Tant mateix, Pricap Instal·lacions, S.L., es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre las pàgines web a las que es refereixin els citats enllaços. Per aquest motiu, si considera que l’establiment dels citats enllaços pogués estar violant els drets, preguem es posi en contacte amb Pricap Instal·lacions, S.L. mitjançant el correu electrònic info@pricap.es.

Amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o de direccions de correu electrònic a la web, excepció feta d’aquells supòsits en els que, expressament Pricap Instal·lacions, S.L.  manifestes el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessariament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per sí mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Pricap Instal·lacions, S.L. de la pàgina que realitza l’enllaç. No obstant, l’anterior, en qualsevol moment Pricap Instal·lacions, S.L. podrà retirar l’autorització mencionada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de Pricap Instal·lacions, S.L.

 

Frames o marcs

Pricap Instal·lacions, S.L. prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts web.

Responsabilitats de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu us correcte. L’usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de Pricap Instal·lacions, S.L., així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la web i/o atempti en  qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual e industrial de la web o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable en front a Pricap Instal·lacions, S.L. de la seva actuació.

Responsabilitats de Pricap Instal·lacions, S.L.

 

Utilització incorrecta:

Pricap Instal·lacions, S.L.  ha creat la web per la promoció dels productes i/o serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma distinta a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés i us correcte de la informació continguda en la web es responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable Pricap Instal·lacions, S.L. del us incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’usuari.


Continguts:

Pricap Instal·lacions, S.L. facilita tots els continguts de la seva web, sota determinades condicions de bona fe, i s’esforçarà en la mesura del possible per que els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant, Pricap Instal·lacions, S.L. no pot assumir responsabilitat alguna respecte l’ús o accés que realitzen els usuaris fora de l’àmbit al que es dirigeix la web, tal responsabilitat final recaurà sobre l’usuari. Tant mateix, Pricap Instal·lacions, S.L. no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats por ella o per tercers complint el seu encàrrec, motiu pel qual, no respondrà en cap cas dels danys, continguts e indisponibilitats tècniques que es poguessin causar per part d’aquests tercers.


Publicitat:

Pricap Instal·lacions, S.L. inclourà en la web publicitat pròpia o de tercers per oferir productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant, i pel que fa a la publicitat de tercers, Pricap Instal·lacions, S.L. no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis a que aquesta es refereixi, pel que no respondrà de cap dany que es pogués generar a l’usuari per aquestes causes atribuïbles a tercers.


Virus:

Pricap Instal·lacions, S.L. es compromet a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troyanos, spam, etc… en la seva web. No obstant, aquestes mesures no son 100% infalibles i, per això, Pricap Instal·lacions, S.L.  no pot assegurar totalment l’absència dels esmentats elements indesitjables. En conseqüència, Pricap Instal·lacions, S.L. no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l’usuari.


Errors tecnològics:

Pricap Instal·lacions, S.L. posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta web i realitzarà els millors esforços per que el mateix no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat de la web i dels serveis continguts en ella, en conseqüència no s’assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que es puguin generar per la falta de disponibilitat i pels errors en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Pricap Instal·lacions, S.L..


Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’Española. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la web, Pricap Instal·lacions, S.L. i el usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del mercantil de Barcelona.